Merve Davetiye

HAKKIMIZDA

    Yatk?n Ofset olarak tasar?mdan bask?ya profesyonel ??z?mler sunuyoruz. 1983`ten bu yana matbaac?l?k alan?nda kapsaml? hizmet sa?l?yoruz. Alan?m?zdaki en ?nemli ?st?nl???m?z y?ksek nitelikli birikimimiz. Sahip oldu?umuz kaliteli insang?c? ile birlikte geni? bir makina ve ekipman parkuruna sahip olmam?z da art?m?z. K?saca markan?n ruhundan anlayan yarat?c? bir hareket i?indeyiz. ?dealimiz Markan?n pazarlama ileti?im aktivitelerini y?netirken,?zel ve ?zg?n fikirleri hayata ge?irerek hem marka hem de firma i?in ?katma de?er? yaratmak. Temel ?zelliklerimiz ?zg?nl?k (tasarl?yoruz, ?retiyoruz), sat??a d?nen yarat?c?l?k, s?reklilik (istikrar), itinal?k, y?ksek verimlilik sa?layan uzun vadeli ili?kiler kurmak, durumlara ve sorunlara h?zla ??z?m se?enekleri sunmak,pazarlama hedeflerini desteklemek, kar??la?t?rmal? ?st?nl?kleri hedeflemek, ?r?n veya hizmetin performans?ndan sorumluluk hissetmek.

     Hedeflerimiz Hizmet sa?lad???m?z ki?i ve kurulu?lar? ??z?m orta?? olarak de?erlendirirken, sekt?re ili?kin bilgi birikimi ve deneyim ile yarat?c?l???n kesi?ti?i noktada, verimlili?in zirveye ula?aca??na inan?yoruz. Hayal g?c?m?z? ger?e?e d?n??t?r?yoruz. ??z?m ortaklar? aras?ndaki ili?kinin sa?l?kl? ve verimli s?rd?r?lebilmesi i?in de uzun vadeli i? ortakl???n? benimsiyor, en iyiyi, en ?tesini hedefliyoruz. Sekt?r?n ve pazarlama ileti?imi stratejilerinin gerektirdi?i t?m hizmetleri b?t?nc?l bir anlay??la ?stleniyoruz.Bir ?r?n?n ya da hizmetin reklam gereksinimlerini hen?z pazara ??kmadan ba?layan ve s?rekli devam eden bir s?re? olarak tan?mlar?z.

FOTO GALERİ

Tekirdağ Davettiye
Tekirdağ Davettiye
Tekirdağ Davettiye
Bizi takip edin