Merve Davetiye

ISO 9001-2008 Kalitesinde Hizmet


KAL?TE Y?NET?M?

Yatk?n Ofset Matbaac?l?k Ltd. ?ti. kalite anlay???n? ISO 9001:2008 sertifikas? ile uluslar aras? alanda ge?erli olarak belgelendirmi?tir. ISO 9001:2008 Kalite Y?netim Sistemi?nin t?m unsurlar? tesislerimizde uygulanmaktad?r. Bu do?rultuda kalite politikam?z; ka??da de?er katan bir firma olarak m??teri beklentilerini eksiksiz kar??larken m??teri memnuniyetini ko?ulsuz olarak s?rekli k?lmakt?r. Bununla birlikte ?r?n ve hizmetlerimizde t?m s?re?lerde iyile?tirmeyi ve beklenti ?st? kalite ??tas?n? y?kseltmeyi g?rev bilmektir. Kaliteyi ?al??anlar, hissedarlar ve m??teriler i?in ortak payda g?rmektir.
Ayr?ca ?al??anlar?m?z?n t?m faaliyetlerinde i? sa?l??? ve g?venli?ine ?nem vererek, i? kazalar? ve meslek hastal?klar?n? ?nlemeyi, s?rekli e?itim ile ??renen, geli?en, payla?an ve kat?l?mc? bir organizasyon olmay? ba?armakt?r.

?EVRE VE ?? SA?LI?I G?VENL??? POL?T?KASI

Yatk?n Ofset Matbaac?l?k Ltd. ?ti. ?r?n ve ?retim faaliyetlerinde i? g?venli?inin gereklerini yerine getirmeyi ama?lam??t?r. Bununla ilgili gerekli g?revlendirmeler, kontroller ve e?itimler ?irket b?nyesinde s?reklilik arz etmektedir.
?evre bilincini yayg?nla?t?rarak ya?ad???m?z do?aya zarar vermeden ?retim yapmak ?nem verdi?imiz de?erlerdendir. Yaln?zca ?retim proseslerinde de?il kullan?lan hammadde ve yar? mamullerle makinelerde ?evreye duyarl? marka ve firmalar tercih edilmektedir. Ayn? ?ekilde etiket ve k?rtasiye ?r?nlerinde geri d?n???ml?, ?evreye ve do?aya zarar vermeyen, kesilen a?a? miktar? kadar yeni a?a? dikimi yaparak bunu sertifikaland?rabilen ka??t ?reticilerinin ?r?nleri tercih edilmekte ve m??teri portf?y?m?ze kullanmas? i?in te?vik edilmektedir.
?evre ve insana de?er katan projeleri destekleyerek ve ?zellikle ?insana de?er? anlay???yla kurum i?i e?itimleriyle ?evre bilincinin geli?imine katk? sa?lamaktad?r.
?leti?im kanallar?yla m??teriler, tedarik?iler, ?al??anlar, ortaklar ve toplumun g?ven ve memnuniyetinin s?reklili?i i?in s?rekli ?al??ma, s?rekli e?itim, s?rekli inovasyon yap?lmaktad?r.

B?Z BA?ARIYI MUTLU M??TER? OLARAK G?R?R?Z

Ba?ar? g?receli bir kavramd?r. Firmaya, ko?ullara, finansal enstr?manlara ve b?y?kl?klere g?re de?i?ebilir. Yatk?n Ofset Matbaac?l?k Ltd. ?ti. kurumsal k?lt?r?nde ba?ar? mutlu m??teri demektir. Bu ama?la yap?lanan pazarlama, ?retim, sevk, teslimat a?amalar?n?n t?m?nde m??teri odakl? bir yakla??m benimsenmi?tir. M??terilerin talepleri ve beklentileri profesyonel kadrolar taraf?ndan kar??lanmakta ve y?netilmektedir. Yatk?n Ofset Matbaac?l?k Ltd. ?ti. m??teri memnuniyeti s?reklilik arz eder. Bir memnun m??teri s?rekli artan yeni m??teri felsefesiyle s?re?ler y?netilir. Organizasyon yap?s? m??terilerin gerekti?inde anl?k taleplerine cevap verebilecek dinamizme ve esnekli?e sahiptir.
?zel ve kamu kurumlar? ile ili?kiler de i?in s?zle?melerinde ve ihale ?artnamelerinde belirtilen ?zelliklere ve s?relere titizlikle uyularak ger?ekle?tirilir. Ayn? anda devam eden t?m i? s?re?lerinde m??teri memnuniyeti felsefesi ilkelerine uyulur. ?? yo?unlu?u, s?re yetersizli?i, fiyat rekabeti gibi unsurlar i?in kalite ve g?ven i?erisinde belirlenen s?relere uygun teslimine etki etmez.
Pazarlama, ?retim, sat?? ve sat?? sonras?nda m??teri memnuniyeti ilkeleri kesintisiz uygulan?r. M??teri memnuniyeti kavram? Yatk?n Ofset Matbaac?l?k Ltd. ?ti. ?nin kurumsal yap?s?n?n vazge?ilmezidir..

V?ZYONUMUZ

?r?n ve hizmet verdi?imiz t?m alanlarda ?ehrimizde ve ?lkemizin sekt?r?nde aranan kurulu? olarak d?nya standartlar?nda y?ksek de?erli ba?ar?lara imza atmakt?r.

M?SYONUMUZ

?r?n ve hizmet verdi?imiz t?m alanlarda ilkeli y?netim ve kaliteli ?retim anlay???m?zla g?venilirli?i y?ksek ve d?r?st bir kurulu? olarak, ?al??anlar?m?z, hissederlar?m?z ve ?lkemiz i?in y?ksek de?er yaratan bir ?irket olmak?
Bu ama?la

  • ?irketimizin yetenek ve y?ksek kapasitesi do?rultusunda, m??terilerimizin beklentilerini d?nya kalite standartlar?nda kar??lamak
  • Ama?lar?m?z? ?evreye ve do?aya zarar vermeden, ili?kide oldu?umuz kurum ve ki?ilerle uyum i?erisinde ger?ekle?tirmek
  • ?lke ekonomisine katk?da bulunmak
  • Ka??t ve matbaac?l?k sekt?rlerindeki global geli?melere katk?da bulunmak

KURUMSAL HEDEFLER?M?Z

Geli?en ve de?i?en d?nya ko?ullar? ?r?n ve hizmetlere ula??m? kolayla?t?rd?. Bu s?re?te i? yap?lar? ve organizasyonlar? yeniden belirleniyor. Mevcut yap?lar yerlerini yeni olu?umlara ve yakla??mlara b?rak?yor. 
Yatk?n Ofset  Matbaac?l?k Ltd. ?ti.  k?resel rekabetin gerektirdi?i alt yap?, makinele?me, personel kalitesi ve kalifiyesi konular?nda giri?imlerini tamamlayarak yurti?i ve yurtd??? pazarlar?n ka??t, etiket, katalog, karton ambalaj, tekstil etiketleri, k?rtasiye ?r?nleri ve bas?m hizmetlerini kar??lamak ana hedeftir.
 
Bu do?rultuda i? ortaklar?, mevcut ve potansiyel m??terilerine ?r?n ve hizmetleri ula?t?racak t?m alanlarda var olmakt?r. Yenilik?i ve inovatif ?zellikleriyle m??terilerin beklentilerini y?netip kar??layacak ??z?mleri sunmakt?r.

 

FOTO GALERİ

Tekirdağ Davettiye
Tekirdağ Davettiye
Tekirdağ Davettiye
Bizi takip edin